عضو مرکز تحقیقات انرژی در ژورنال SolarEnergy مقاله خود را به چاپ رساند

فارسی

دکتر نادر رهبر که دارای چندین مقاله در حوزه انرژی خورشیدی و بخصوص آب شیرین کنهای خورشیدی می باشد، جدیدترین مقاله خود را با عنوان

Partitioning of solar still for performance recovery: Experimental and numerical investigations with cost analysis

در ژورنال معتبر Solar Energy به چاپ رساند.

صفحه مقاله

Tags: 
Share